La pau, aquesta desconeguda

La pau, aquesta desconeguda

En l’encíclica Pacem in terris, el papa Joan XXIII exposa els quatre pilars sobre els quals cal que la pau es recolzi: la veritat, la justícia, l’amor i la llibertat. La importància d’aquesta encíclica, així com els posteriors comentaris que diverses personalitats de l’Església n’han fet, malgrat el més de mig segle transcorregut, són tan actuals i tan elevats que només d’arran de terra estant es pot gosar fer-hi alguna petita proposta de reflexió. Per tant, tot el que segueix a continuació no pretén res més que exposar un ventall de pensaments senzills, basats sobretot en una manera personal de veure les coses i, consegüentment, amb possibles errors. Si més no, tant de bo les pàgines següents puguin ser útils per a convidar al lector a l’anàlisi i a l’aprofundiment.